Nulägesanalys

Studieförbundet Vuxenskolan genomför ett omfattande strategiarbete där resultatet ska behandlas på förbundsstämman 2023. Den första fasen i strategiarbetet är en
informationsinsamlingsfas och ska mynna i en nulägesanalys. Nulägesanalysen har som ambition att ge en objektiv bild av nuläget. Analysen redogör i viss mån för historik men fokuserar främst på hur nuläget ser ut idag och lägger inte heller några förslag till åtgärder eller utveckling för framtiden. Utifrån nulägesanalysen kommer frågeställningar att tas fram för dialogfasen i strategiarbetet.

Nulägesanalysen innehåller tre delar som redogör för nuläget i:

  • SV och vår organisation
  • Vår bransch och de vi finns till för
  • Vår omvärld