Hantering av personuppgifter

En trygg hantering av personuppgifter tillsammans med medlemsorganisationer och andra samarbetspartners

Studieförbundet Vuxenskolan bedriver verksamhet tillsammans med medlemsorganisationer och andra samarbetspartners. Tillsammans anordnar vi studiecirklar, kurser, utbildningar och kulturarrangemang. Det är viktigt att de som deltar i Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet känner sig trygga med hur vi hanterar personuppgifter.

Informationen som medlemsorganisationer och samarbetspartners ger oss är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande eller för att kunna uppfylla styrande myndigheters krav på redovisning av den folkbildningsverksamhet vi arrangerar.

Vi ser till att era personuppgifter alltid är skyddade hos oss, hanterar dem med varsamhet samt sparar inte uppgifter längre än vad som krävs för att fullfölja vårt avtal gentemot er eller för att följa de lagar som finns.

Rättslig grund

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddslagen, en så kallad rättslig grund.

Enligt regeringens bedömning kan statsbidragsfinansierad folkbildningsverksamhet och folkbildningsverksamhet som är finansierad av kommun eller landsting genom beslut av kommunfullmäktige stödja nödvändiga personuppgiftsbehandling på den rättsliga grunden allmänt intresse. Vi behöver inte inhämta samtycke från den enskilde deltagaren. Övrig personuppgiftsbehandling utöver offentligt understödd folkbildningsverksamhet grundar sig på laglig grund samtycke eller i vissa fall intresseavvägning.

Teckna samtyckeavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal med Studieförbundet Vuxenskolan

Om behov finns att teckna samtyckesavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal med Studieförbundet Vuxenskolan kontakta dataskydd@sv.se