SV:s samarbete med organisationer och föreningar

SV:s samarbete med föreningar, organisationer och mer eller mindre organiserade grupper har sin grund i folkbildningens idé och är en viktig del av SV:s syfte. Den demokratiska uppbyggnaden och viljan till en bredare bildning är central, när vi samarbetar, planerar och genomför verksamhet. 

De fyra organisationer som vi har störst verksamhet tillsammans med, har mellan 20 000 och 100 000 studietimmar per år. De är i nämnd storleksordning, SPF Seniorerna, Sveriges Hembygdsförbund, Förbundet Vi Unga samt Bygdegårdarnas riksförbund. 

Grund-, medlems- och samverkande organisationer

Formellt har SV tre former för samarbete. Det är grundorganisation, medlemsorganisation samt samverkande organisation. De tre formerna har olika roll i organisationens stadgar, t ex när det gäller rätten att utse ombud till SV:s årsstämmor, men i verksamheten i varje samarbete unikt.

Det är SV:s förbundsstyrelse som beviljar medlemsansökningar.

SV:s grundorganisationer

Andra organisationer

Vi har också samarbete med andra organisationer och föreningar som stämmer överens med vår värdegrund och där vi med gemensamma insatser kan nå vårt övergripande verksamhetsmål och strategiska prioriteringar. Det handlar bland annat om Fores, Förbundet nordisk vuxenupplysning och Svenska FN-förbundet.