Arbetsplaner

En studiecirkel bygger på att deltagandet är fritt och frivilligt. Det är viktigt att alla i gruppen är delaktiga i både upplägg och genomförande av cirkeln. Om ni startar en studiecirkel i ett ämne där det inte finns en färdig studieplan, måste ni göra en arbetsplan för just er studiecirkel. I arbetsplanen lägger ni gemensamt upp en plan för cirkeln och fördelar arbetsuppgifterna. 

Frågeställning:

  • Vad ska vi lära oss?
  • Vad är målet med träffarna?
  • När och hur skall vi arbeta med cirkeln?
  • Hur skall cirkeln dokumenteras?

Planering av cirkelns upplägg

Sammankomst 1

Kursdeltagarna presenterar sina förväntningar och önskemål när det gäller innehåll och upplägg av cirkeln. Diskutera samt besluta om mål, arbetssätt, material och metoder. Sammanfatta och besluta om nästa sammankomst. Återkoppla arbetsplanen till SV-avdelningen senast tredje träffen.

Sammankomst 2

Återkoppla till föregående träff – genomgång av arbetsplanen.

Kommande träffar Genomför de träffar som ni kommit överens om för att nå målet. Återkoppla till mål och överenskommelse. Viktigt att alla deltagare är aktiva och delaktiga samt att det finns utrymme för reflektion.

Sista sammankomsten

Utvärdera studiecirkeln! Återkoppla till målet, nådde vi ända fram? Vad kan göras annorlunda eller bättre en annan gång? Utvärdera förväntningar, delaktighet och summera om alla moment i er arbetsplan genomfördes. Lämna in den eventuellt reviderade arbetsplanen samt utvärdering till SV-avdelningen tillsammans med deltagarlistan.

Arbetsplanen behöver inte innehålla detaljer för varje träff, bara målet med träffarna. Se exempel nedan. Glöm inte att stämma av om den arbetsplan ni gjorde i början av terminen, fortfarande är aktuell efter några träffar. I annat fall är det bara att ändra i arbetsplanen. När ni har sista träffen i cirkeln stämmer ni av vad som varit bra respektive mindre bra. Ledaren summerar om alla moment genomförts i arbetsplanen. Lämna in den eventuellt ändrade arbetsplanen till SV tillsammans med närvarolistan.

Exempel på arbetsplan

Träff 1 Skapa den gemensamma arbetsplanen utifrån: Fakta – vilket material ni skall använda i cirkeln. Det kan vara en bok, sidor på nätet, noter om det är en musikcirkel osv. Diskutera/samtala kring – vilka frågor vill ni ha svar på i cirkeln, vilka ämnen är viktiga att samtala kring? Göra - vad skall cirkeln leda till, vad skall utvecklas, vilket mål har ni med cirkeln osv.

Träff 2 Redovisa gruppens nya faktakunskaper, diskutera och bestäm vad ni vill ta reda på inför nästa träff.

Träff 3 finns det platser att besöka för att lära mer, lägg in ett studiebesök eller se om ni kan ta med någon expert som berättar mer om ämnet. Detta går bra att göra via webbmöte, där experten/föreläsaren deltar via länk.

Träff 4 Diskutera utifrån studiebesöket, nytt kapitel i studiematerialet, ev. fackmannamedverkan/expertmedverkan.

Träff 5 Ta reda på ytterligare fakta, diskutera, ev. praktisera/öva, beroende på ämne.