Att rösta - en demokratisk rättighet

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att alla människor kunna ta del av sina mänskliga rättigheter på jämlika villkor, oavsett funktionsförmåga.
I den nationella handlingsplanen för funktionshinderspolitiken framhålls att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättningar blir fullt delaktiga i samhällslivet.

Det är särskilt viktigt att personer med funktionsnedsättning ges ökade möjligheter och förutsättningar att delta i allmänna val.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 29, säger att konventionsstaterna ska garantera personer med funktionsnedsättning politiska rättigheter och möjlighet att åtnjuta dem på lika villkor som andra.