Kostnadsersättningar

Föreningslivet i hela landet är vår unicitet och drivkraft. Vi vill vara det ledande studieförbundet när det gäller lärande, bildning och utveckling med hög kvalitet i relation till lokalföreningar. Vi ger och är platsen för lokalt föreningsengagemang. Det gör vi bäst genom att tillföra och skapa förutsättningar för just lärande, bildning och utveckling och att tillgängliggöra folkbildning för alla människor. Det gör vi tillsammans med er, i samverkan med organisationer och föreningar.

Men vi gör det inte som en aktör för bidragsförmedling. Det är inte vår roll.  Det är inte förenligt med statsbidragsvillkoren. Det är inte så vi gör bäst och mest skillnad.

Vi vet att det breda föreningslivet är i behov av ekonomiskt stöd på olika sätt. Men i vårt samarbete ska inte pengarna stå i centrum. Det finns för stora risker med det, såsom att våra relationer förminskas till bidragsgivning, att det då kan uppstå fel och fusk. Eller att föreningar eller aktörer i relation till föreningar med uppsåt att tillförskansa sig ekonomiska medel utnyttjar stödet till folkbildningen i fel syfte.

Risker som kan underminera det som vi allra mest värnar om, nämligen förutsättningar för att bedriva fri och frivillig folkbildning. Tillsammans kan vi i stället fortsätta att lyfta de unika värdena för den enskilde individen, föreningslivet och demokratin.

Därför tydliggör vi våra rutiner kring hur och på vilka sätt vi ger kostnadsersättningar i relation till samverkansparter. Det kan upplevas som en praktisk fråga men den är för oss båda, SV i samverkan med er föreningar en högst fundamental grund. Genom att samverka där våra unika roller och uppdrag delas så gör vi tillsammans bäst och mest för våra medlemmar och deltagare.

Johan Fyrberg, förbundschef

Kostnadsersättningar

Kostnadsersättningar används då vi av praktiska skäl inte direkt kan ta kostnader för verksamheten vi anordnar. En kostnadsersättning är således en ersättning för ett utlägg till studiecirkeln, t ex för böcker, hyra av en lokal eller färger till akvarellcirkel.

Från den 1 september 2021 finns en uppdaterad rutin för hantering gällande olika varianter av kostnadsersättningar och krav på underlag i Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet.

Rutinen förtydligar tex att

  • Vid planering av ett arrangemang kommer SV och cirkelledare eller samverkansparten överens om vilka kostnader som ska ersättas i just den studiecirkeln.
  • En kostnad måste vara förknippad med verksamheten i en specifik studiecirkel.
  • Ersättning för allmänna verksamhetskostnader som t ex färger till akvarellcirkel, gitarrsträngar till musikverksamhet eller en extern medverkandes kostnad kan ersättas.
  • Delar av en hyra kan ersättas. När del av en faktura, ställd till en samverkanspart, ska ersättas måste rimlighet i storleken på ersättningen bedömas av SV.
  • Generellt stöd godtas ej.
  • Kapitalvaror godtas ej. En kapitalvara är en vara som sparas eller förbrukas långsamt, dvs som fortfarande har ett värde en längre tid efter inköp. T ex en musikförstärkare, vävstol eller bikupa.
    Denna typ av kostnader faktureras alltid till SV direkt och är SV:s egendom och lånas ut till verksamheten. När verksamheten avslutas ska egendomen lämnas tillbaka till SV.
  • Det bästa är alltid att kostnaden tas direkt av SV, då hamnar originalkvitton och originalfakturor i vår bokföring.
  • För kostnader som ska ersättas till cirkelledare eller samverkanspart ska kvitto eller faktura alltid bifogas som underlag.