Internkontroll av 2020 års verksamhet

Internkontrollen är SV:s samlingsnamn på förbundets årliga efterkontroll av verksamheten.

Internkontrollen omfattar

 • särskild kontroll
 • rimlighetskontroll
 • gemensamt kontrollarbete med de andra studieförbunden
 • SV:s egna kontroller
 • uppföljning av avdelningens rutiner, kvalitetsarbete och
 • deltagarnas upplevelse av oss.

Kontrollen såväl som verksamheten utgår ifrån Statsbidrag till studieförbund 2020, SV:s riktlinjer för folkbildningsverksamhet, SV:s strategiska plan och idéprogram samt de folkbildningspolitiska målen och de fyra syftena med stödet till folkbildningen.

Särskild kontroll

I 2020 års särskilda kontroll har samtliga avdelningar intervjuat slumpmässigt utvalda deltagare och cirkelledare som en uppföljning av demokratikriterier och verksamhetens inriktning. Verksamhet i åtta av studieförbundets 28 avdelningar har efterkontrollerats. Den kontrollerade verksamheten motsvarar 5,8 procent av folkbildningsverksamheten med statsbidrag (72 903 studietimmar). Studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram har ingått i genomlysningen tillsammans med verksamheterna i de särskilda satsningarna.

I det stora hela bedrivs verksamheten på ett korrekt sett. Responsen från intervjuerna har varit positiv och avdelningarna återkopplar att de känner stolthet över folkbildningen vi bedriver och hur vi uppfyller statens fyra syften med folkbildningen.

Vi har dock hittat fel som behöver justeras för 785 studietimmar, 317 deltagare och 2 kulturprogram. Felen består av felräkningar och andra administrativa fel samt ett fall av rimlighetsbedömning. Vi kan genomgående se en ökning av kvaliteten från föregående år vilket är ett kvitto på att vårt systematiska kvalitetsarbete fungerar.

Uppföljning demokratikriteriet

Demokratikriteriet.jpgHur Studieförbundet Vuxenskolan uppfyller statens syften med statsbidragen till folkbildningen är mätt genom kvalitativa intervjuer i avdelningarna. Intervjuer är genomförda i alla avdelningar med både cirkelledare och deltagare.

För varje syfte finns ett antal indikatorer, framtagna av Statskontoret som ett förslag på utvärdering av folkbildningen. 

 

Utökad särskild kontroll

I 2020 års utökade särskilda kontroll har samtliga avdelningars verksamhet med riskparametrar granskats. Särskilt fokus har legat på den verksamhet där dubbelrapportering skett; det vill säga arrangemang där deltagare rapporterats som närvarande på två eller fler sammankomster samtidigt.

SV har med stor noggrannhet och beslutsamhet tagit sig an den utökade särskilda kontrollen för 2020 års verksamhet och involverat hela organisationen. Vi månar om den fria och frivilliga folkbildningen och den nytta vi vet att den gör, för både de individer som deltar i vår verksamhet och för samhället i stort. Därför är vi måna om att hitta felaktigheter och arbeta systematiskt för att minimera dem i framtiden. Vi anser att FBR:s riskparametrar är relevanta och hjälper oss att långsiktigt höja kvaliteten i vår verksamhet.

Utökad särskild kontroll av 2020 års verksamhet föranleder att vi stryker 332 arrangemang, 22 518 studietimmar och 3749 deltagare. Vi har under året växlat upp i vårt kvalitetsarbete, ett arbete som fortsätter framgent.

 

Rimlighetskontroll

Utöver den ordinarie genomlysningen av den egna verksamheten gör Folkbildningsrådet årligen rimlighetskontroller av inrapporterad verksamhet. I årets rimlighetskontroll uppmärksammas verksamhet som genomfördes 2020, och fokuserar på fem olika aspekter;

 • Ökning antal studietimmar i en verksamhet
 • Höga antal studietimmar per unik deltagare
 • Tillgänglighetsbidrag (personer med behov av stöd)
 • Ökning studietimmar hela verksamheten
 • Ökning av distansverksamhet i relation till totalen 

Sammanfattningsvis har SV:s ökningar generellt sett berott på satsningar och stark lokal närvaro, ökningarna präglas av ett gott anordnarskap och god kvalitet. Rimlighetskontrollen resulterar i justering på en av punkterna, högt antal timmar per unik deltagare. Vi justerar därmed sex arrangemang, tre deltagare och 905 studietimmar.

Åtgärder med anledning av årets internkontroll

Förutom de justeringar vi gjort har Studieförbundet Vuxenskolans identifierat behov av följande åtgärder.

 • Undersöka möjligheten att ta fram nya mallar och nya arbetssätt för arbetsplanerna, på ett sätt som bättre fångar in bildningsresan och som är tillräckligt flexibel för den breda verksamheten vi bedriver.
 • Lyfta upp anordnarskap som tema på interna kvalitetsnätverket
 • Erbjuda erfarenhetsutbyte där SV:s alla avdelningar får dra lärdom kring Särskild kontroll.
 • Öka förbundskansliets styrning av egenkontrollen innevarande år, med gemensamma kontroller, riskparametrar och rutiner.
 • Använda parametrar från utökad särskild kontroll både i egenkontroll av innevarande år och efterkontroll i särskild kontroll.
 • Använda indikatorer på administrativt slarv som urval för särskild kontroll
 • Fortsätta arbetet med kvalitetsnätverk och öppna kvalitetstorsdagsmöten för att fortsatt öka folkbildningskunskap och medvetenheten kring kvalitet- och etikfrågorna i organisationen.
 • Följa upp verksamheten i Ljusnarsberg
 • Lyfta upp avgränsningar mot kommersiell verksamhet, i synnerhet musikstudios på kvalitetsnätverk och musiknätverk

 

Ladda ner hela Rapport Internkontroll av 2020 års verksamhet
Studieförbundet Vuxenskolan