Kvalitetsarbete i SV

Etik, kvalitet och internkontroll i Studieförbundet Vuxenskolan. 

Vårt kvalitetsarbete utgår från både kvalitet i administrationen och kvalitet i verksamheten. Vi arbetar utifrån så väl granskning, genom den löpande interna kontrollen, men också genom löpande etik- och kvalitetsarbete 

Som mottagare av statsbidrag har vi att följa Folkbildningsrådets villkor om att kvalitetssäkra verksamheten. Vi måste också följa t ex lagar och förordningar och de egna styrande dokumenten såsom stadgar, idéprogram, policyer. Här beskriver vi kortfattat hur vårt arbete går till inom vårt studieförbund. 

Förbättringshjulet Planera Göra Studera Agera

SV:s kvalitetsarbete bygger på ständiga förbättringar och att lära i vardagen. Den generella metoden i förbättringsarbetet bygger på förbättringshjulet fyra steg: planera, gör, studera och agera. 

Etik och gränsdragningsarbete 

God folkbildning utvecklas mellan medarbetare,  cirkelledare, deltagare och föreningar. Det finns en stor frihet i utformandet av kvalitativa studiecirklar utifrån statens syften med folkbildning och SV:s Idéprogram och värdegrund.  

Samtal om etik, gränsdragning och kvalitet förs löpande i så väl närmaste arbetsgrupp, med cirkelledare, av de förtroendevalda styrelserna, på gemensamma konferenser och i utbildningar. 

Ett stöd för det etiska gränsdragningsarbetet utgår från SV:s Idéprogram med dialogmaterial

Kvalitet 

Inom Studieförbundet Vuxenskolan menar vi att kvalitet uppstår när vi gör det vi ska. För folkbildningsverksamhet med statsbidrag betyder det till exempel att ledarna är utbildade och att verksamheten strävar efter statens fyra syften. Hur vi utvecklar ny verksamhet, vilket pedagogiskt stöd vi ger till samverkansparter och cirkelledarehur lärandet underlättas mellan deltagarna i studiecirkeln och hur våra kontakter i lokalsamhället ser ut är några av de saker som avgör vilken kvalitet vi får i vår verksamhet. 

Ett stöd för att hålla folkbildningen levande och SV:s kvalitetsarbete aktivtgörs med stöd i film och samtalsunderlag. Detta material syftar till reflektion och dialog på alla nivåer och med alla förtroendevalda, medarbetare och ledare i SV.  

Internkontroll  

Internkontroll är en systematisk process som syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs på avsett sätt. Internkontrollen består av risk och väsentlighetsanalys, systematisk egenkontroll, lärande i vardagen och särskild kontroll.   

Alla som arbetar hos oss ska ha kunskaper om SV:s värdegrund, statens fyra syften med folkbildningen samt vad som gäller för verksamhet med statsbidrag. Var och en har ansvar för att kontrollera all verksamhet utifrån sin roll. För att upptäcka och kunna korrigera fel i god tid genomförs egenkontrollen löpande.  

Detta innebär bland annat att löpande kontrollera:  

  • Att verksamhetens inriktning står i överensstämmelse med statens fyra syften.  
  • Att SV deltagit i planeringen och genomförandet av verksamheten (det vi kallar anordnarskap).  
  • Att omfattningen på verksamheten är rimlig i förhållande till ledarens och samverkanspartens förutsättningar. 
  • Att ledare och samverkansparter står bakom SV:s värdegrund och styrande policyer.  

 
Arbetet med etik, kvalitet och internkontroll bedrivs systematiskt och löpande av såväl avdelningar som förbund. Syftet är att lära i vardagen och att upptäcka avvikelser och fel så snart som möjligt så att de kan åtgärdas.  

Ibland blir det inte som vi hade tänkt. Det är naturligt att det händer ibland eftersom vi har en ambition att utveckla ny verksamhet för att nå prioriterade målgrupper och att utvecklas som organisation. I slutändan behöver vi då ställa oss frågan om det är god folkbildning.   

Proaktivt arbete mot fusk 

Vi är ödmjuka inför det faktum att det kan förekommbidragsfusk även i studieförbunden. Vi är lika lite  som till exempel kommuner eller Försäkringskassan skyddade mot individer som har för avsikt att utnyttja systemet och fuska med skattemedel. Vi jobbar proaktivt med att upptäcka fusk och brottslighet, tillsammans med Studieförbunden i samverkan. Det handlar t ex om att införa e-listor med bank-id som verifiering, samkörning av närvarolistor för att upptäcka dubbelrapportering och en ökad riskindikation på kostnadsersättningar. Läs mer om den uppdaterade rutinen kring just kostnadsersätntingar här

Läs mer om den utökade särskilda kontrollen hösten 2019 i vårt pressrum.

Läs mer om Studieförbunden i samverkans gemensamma kvalitesarbete.