Hållning gällande SD

2012-05-31 beslutade förbundsstyrelsen att anta ett principiellt uttalande gällande samarbete med Sverigedemokraterna. Detta med anledning av att SV på olika håll i landet fått förfrågningar om att genomföra utbildningar för Sverigedemokraterna.

”Studieförbundet Vuxenskolan är ett av tio bildningsförbund. SV:s tre grundorganisationer tillsammans med ett 40-tal medlems- och samverkansorganisationer är stommen i vår organisation. Organiserad samverkan med föreningar och organisationer prövas mot våra stadgar och därmed vår värdegrund. Som ett oberoende Studieförbund avgör vi själva vilka organisationer vi väljer att samverka med. Sverigedemokraterna är en organisation som inte står på samma värdegrund som SV och är därmed inte en tänkbar samverkanspart. Att avvisa organiserat samarbete med organisationer som inte delar vår värdegrund står på intet sätt i motsatsställning till det samhälleliga stöd vi uppbär.

Studieförbundet Vuxenskolan värnar rätten för alla individer att ta del den verksamhet som folkbildningen erbjuder. Vår verksamhet står öppen för varje person som inte genom att uppträda på ett odemokratiskt eller klandervärt sätt omöjliggör för andra att ta del av bildningsverksamheten. Öppenhet och tillgänglighet är för oss självklarheter och en viktig del i det ansvar vi tar som mottagare av samhälleligt stöd.”

Ovan ställningstagande ligger fast vad avser organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. Detta då partiet är ett nationalkonservativt parti, som varken i politik eller praktik ställer upp på den liberala demokratin och SV:s värdegrund och idéprogram.

Tillämpning

I varje uppkommen situation finns avvägningar och faktorer som behöver vägas in i bedömning och beslut. Ställningstagandet gäller SD specifikt men kan utifrån resonemangen appliceras på andra organisationer som inte ställer upp på SV:s värdegrund och idéprogram. Det är viktigt att återkommande läsa och resonera kring SV:s idéprogram och det specifika ställningstagandet här ovan, för att känna sig trygg i beslut och handling.

I vårt idéprogram står det: ”Demokrati måste ständigt hållas levande. Vi som folkbildare har ett särskilt ansvar för att utifrån vår värdegrund bidra till att utveckla det demokratiska samtalet.” Att ”stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin” är också det första syftet med statens stöd till folkbildningen.

Vi vill stärka den liberala demokratin och bidra till att människor och åsikter möts och utvecklas. Vi måste därför kunna initiera samtal även med obekväma aktörer eller i svåra frågor. Vi har en viktig uppgift i att arbeta demokratifrämjande med individer eller grupper som behöver utveckla och stärka sina demokratiska värderingar. Sådana insatser måste vara noga genomtänkta och följas nära för att säkerställa såväl idéprogrammet som anordnarskapet.

Detta ställningstagande gäller all SV:s verksamhet, det finns ingen motsättning mellan att å ena sidan avvisa organiserat samarbete och å andra sidan få och ta emot bidrag från stat, region och kommun. Viktigt att poängtera, är att enskilda personer, oberoende politisk hemvist, alltid är välkomna som deltagare i vår verksamhet.

 

1.   Arrangörskap och deltagande i debatter och offentliga möten

I arrangemang som handlar om att bilda opinion för våra frågor och belysa dem från flera olika vinklar bör vi vända oss till samtliga partier. Även organisationer med andra synsätt och åsikter kan då bjudas in. Här blir det extra viktigt att vi tar en aktiv roll i anordnarskapet, så att frågan blir ordentligt belyst från flera håll.

Det kan till exempel handla om att samtalsledaren som leder debatten/samtalet tydliggör att åsikterna som lyfts fram står för deltagarnas olika viljeriktningar. Vi behöver alltid ta ett stort ansvar för att problematisera och vända och vrida på ensidiga budskap och politiska åsikter.

I första hand bör vi utgå från principen att partier som finns representerade i den närmaste beslutande församlingen bjuds in. Ibland medger inte formatet på arrangemanget att vi bjuder in företrädare för alla partier. Det kanske till exempel blir en bättre debatt med företrädare för tre partier än åtta partier, men vi gör ingen begränsning i vilka partier vi kan bjuda in.

 

2.   Uthyrning av lokaler

Vi bestämmer själva över vilka som kan hyra eller låna lokaler av oss och förbehåller oss därför rätten att inte hyra ut till Sverigedemokraterna eller tillåta aktiviteter i SV:s lokaler där företrädare för Sverigedemokraterna deltar i rollen som företrädare för Sverigedemokraterna. Detta gäller med undantag för arrangemang där SV själv är arrangör vilket skulle kunna vara fallet vid till exempel en politikerdebatt.

 

3.   SD och partier som samarbetar med SD

Det finns partier som vi samarbetar med, som också börjat samarbeta med SD. Vi ska fortsätta stötta de partier som vi samarbetar med även där de lokalt samarbetar med SD. Vårt förhållningssätt är dock att när våra samarbetspartner samarbetar organiserat med SD erbjuder vi inte vårt stöd i deras gemensamma verksamhet. Detta gäller till exempel pedagogiskt och administrativt stöd, t ex processledning av programutveckling.

 

4.   Cirkelledare och förtroendevald i SV

En person som representerar SV, till exempel som cirkelledare, ansvarig för ett kulturprogram eller som förtroendevald kan inte också inneha en roll som företrädare för Sverigedemokraterna, till exempel som förtroendevald eller anställd.

Detta grundar sig i vår värdegrund och tillämpningen av den i all vår verksamhet. Detta gäller även om ämnet i studiecirkeln inte har någon koppling till politik eller ideologi. Vi tar vårt fulla ansvar som anordnare av verksamheten, vilket bland annat innebär att vi introducerar och utbildar cirkelledare och genomför utbildningar för förtroendevalda.