Föreningen Norden har samverkansavtal med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Det innebär att Studieförbundet Vuxenskolan, SV, är en naturlig och självklar samarbetspartner för att utveckla verksamheten i föreningar och distrikt. Studie- och kulturverksamhet som genomförs tillsammans med SV skapar resurser som går tillbaka till Föreningen Norden. 

Studie- och kulturverksamhet ger kunskap och nya medlemmar! Föreningen Nordens idéer och vision blir verklighet genom att verksamheten i lokala föreningar, på distrikts- och förbundsnivå ständigt utvecklas, förbättras och förnyas. 

För SV är demokratin grundläggande i vår verksamhet. SV lyfter olika brännande perspektiv på demokratin och skapar mötesplatser där lokala aktörer får samtala och lyfta sina frågor. Ett bra exempel på samarbete mellan SV och Föreningen Norden är Demokratipodden: Min demokratiska röst en podcast med perspektiv på Norden där unga pratar om demokrati. Ett annat aktuellt samarbete är studieplanen Om Sverige, Norden & Coronan där det även ingår ett seminarium. 

Min plats i Norden

Min plats i Norden

Föreningen Norden vill lyfta det konstruktiva mötet! Studiecirkeln Min plats i Norden bygger på tre träffar och delvis på den finska metoden Dialogpaus. Cirkeln utmynnar i en skrivarverkstad om livet och framtiden!

Föringen Norden och Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till en digital ledarutbildning för att skapa konstruktiva och kreativa samtal om livet i Norden idag och i framtiden. I ett första steg vill vi bjuda in verksamhetsutvecklare och Föreningen Nordens tilltänkta cirkelledare till utbildningen. Alla deltagare bör delta i alla tre utbildningstillfällen tre träffar. Du som gått utbildningen kan sedan hålla i studiecirkeln Min plats i Norden och bjuda in till lokala träffar på platsen där du bor alternativt hjälpa till och handleda samt starta upp Föreningen Nordens cirkelledare och andra som kanske vill använda sig av studiehandledningen för att skapa bättre förutsättningar för kreativa samtal. 

 

Ledarutbildningen genomförs via Zoom och har följande tre träffar:

20 februari 19:00 - 21:00

27 februari 19:00 - 21:00

21 maj 9.00 - 21.00

 

Kontakta din SV-avdelning för mer information!

 

Norden, Europa, Kriget och Coronan

Här är ett underlag för samtal om Norden, Europa, Kriget och Coronan. Utgångspunkter finner vi i Bengt Lindroths mycket uppmärksammade bok, VI SOM INTE VAR MED I KRIGET – om Sverige, Norden, Europa
& Coronan. Kan Sveriges utanförskap under andra världskriget medverka till ett förståelsegap som gör sig gällande i Norden också i vår samtid? Kan Kriget med stor bokstav bidra till de olikheter i tänkesätt, självuppfattning och omvärldsförståelse som många upplever finns i Norden – trots de likheter och den gemenskap som än oftare påtalas.

De frågeställningar som Bengt Lindroths bok redovisar lämpar sig väl för samtal i den klassiska studiecirkelns form. Det handlar om att deltagarna i cirkelsamtal utbyter sina personliga erfarenheter och reflektioner och att samtalsgruppen på så sätt gemensamt inhämtar ny kunskap av varandra med stöd av boken VI SOM INTE VAR MED I KRIGET.

Studiecirklar erbjuder möjligheter att reflektera över och begrunda vad Sverige är, och/eller uppfattas vara, i relation till övriga nordiska länder och resten av världen.

Denna handledning har tagits fram i samarbete mellan Föreningen Norden och Studieförbundet Vuxenskolan. Bildningsverksamhet uppstår inte utan organisation men heller inte utan personligt engagemang. Jag hade inte kunnat skriva denna studieplan utan mycket värdefullt bistånd från Bengt Lindroth. Stort tack!

Ladda ned studieplanen här!

Min demokratiska röst

Bland många unga sker idag en förskjutning av de demokratiska samtalen, från valstugor och partimöten
till digitala plattformar som Facebook och TikTok. Hur påverkar detta det demokratiska samtalet? Vilka ämnen är viktigast för unga idag och har demokratiska processer möjlighet att lösa vår tids största utmaningar i fråga om migration, klimathot och ett förändrat medielandskap?

Detta och mycket mer diskuteras i podden som leds av Li Skarin tillsam- mans med en ungdomspanel. Målet med podden är att stärka det demokra- tiska samtalet och samtidigt undersöka hur grundläggande demokratiska principer står sig i vår digitala tidsålder. Samtalen sker utifrån en nordisk kontext med återkommande reflektioner från nordiska experter och repre- sentanter.

Min demokratiska röst består av fem avsnitt och blir ett bra underlag för att diskutera unga, demokrati i utveckling och hur vi i Föreningen Norden möter samhällsutvecklingen.

Ladda ned studieplanen här!

Nationell kontaktperson

Lars-Erik Larsson

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00