Så fungerar studieförbundens finansiering

Studieförbundet Vuxenskolan är en ideell förening där den huvudsakliga intäkten kommer från staten, statsbidraget. Statsbidraget fördelas av Folkbildningsrådet som är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag, givna av riksdag och regering. Folkbildningsrådet ställer i sin tur upp särskilda villkor kopplade till statens fyra syften med folkbildning och dessa måste följas för att verksamheten skall vara bidragsberättigad. Studieförbundet Vuxenskolan får även lokalt bidrag från kommuner och regioner.  

Studieförbundet Vuxenskolan är en ideell folkrörelse bestående av 31 föreningar, 14 medlemsorganisationer och tiotusentals cirkelledare. Vi driver olika saker men vårt huvudfokus och syfte är folkbildning. Det är också från anslagen till folkbildning från offentlig sektor som huvuddelen av vår finansiering kommer. Regioner, kommuner och folkbildningens egen myndighet Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från riksdagen att fördela och kontrollera användandet av anslag till Folkbildningen. Intäkterna från anslagen uppgår till 64% av intäkterna för vår folkbildningsverksamhet.

Utöver anslagen från stat, region och kommun finansieras vår folkbildningsverksamhet av deltagaravgifter, projektmedel, och IOP:er: Idéburet offentligt partnerskap. Dessa intäktskällor uppgår till 36% av våra totala intäkter.

Anslagen är en del av styrningen av folkbildningssektorn från offentlighetens håll vilket innebär att hur de fördelas ändras över tid i takt med att samhället och folkbildningen förändras. Från och med 2025 kommer en ny fördelning att ha implementerats fullt ut som syftar till att fördela anslagen utifrån en kvalitativ bedömning av studieförbundens förmåga att uppfylla syften med verksamhet. Istället för den i dagsläget huvudsakligen verksamhetsvolymmässiga fördelningen.

Som ideell förening har vi som uppdrag att använda våra resurser för att uppnå vår vision om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet och de, av årsmötet och styrelsen, beslutade målen. Eventuellt kvarvarande medel ses alltid som en resurs för framtida folkbildningsuppdrag och demokratisatsningar.

Läs mer om statsbidragen
https://www.folkbildningsradet.se/om-studieforbund/statsbidrag/ 

Läs mer i vår årsredovisning 
Till våra verksamhetsberättelser & årsredovisningar