Visselblåsarfunktion

Studieförbundet Vuxenskolan eftersträvar en kultur där det förs en naturlig dialog inom den lokala verksamheten om eventuella problem, och att dessa synliggörs och åtgärdas. Det är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Via vår Visselblåsarfunktion kan medarbetare eller externa parter som har anledning att påtala allvarliga missförhållanden agera anonymt.

Visselblåsarfunktionen kan vara ett alternativ att använda sig av i det fall du redan har gjort en anmälan om allvarlig felaktighet, men där du känner att ordinarie rapporteringsvägar inte nått fram.

När ska funktionen användas?

Visselblåsarfunktionen används för att anmäla allvarliga missförhållanden eller misstanke om sådana.

Det kan exempelvis vara felaktig användning av statsbidrag, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.
Det kan också röra sig om sexuella trakasserier och diskriminering, hot och våld i arbetsmiljön. Allvarliga tjänstefel mot interna regler och riktlinjer ska också anmälas. 

Vem kan använda funktionen?

Rapporterande person kan vara medarbetare, förtroendevald, samarbetspartners eller allmänhet.

Mottagare av visselblåsning kommer inte att kunna ta del av personuppgifter, om anmälaren har valt att vara anonym.

Du kan också anmäla muntligen, skriftligen eller via fysiskt möte:
Då kontaktar du Studieförbundets Vuxenskolans HR-chef. Kontaktuppgifter här.

Hur hanteras visselblåsningar?
SV har en systematisk rutin för att hantera anmälningar korrekt och skyndsamt.
Mottagare av anmälningar är HR-chef. Därefter fattas beslut om ärendet ska utredas vidare.

En fortsatt utredning utförs av en begränsad grupp personer. Dessa har specialistkompetens inom olika områden. Beroende på ärendets karaktär så hanteras det vidare i rätt instans.

Samtliga personer som hanterar visselblåsarärenden lyder under tystnadsplikt.